Гражданско образование за 12. клас – Учебно помагало – печатно издание 8.00лв

8.00 лв.
Получавате търговска отстъпка от 30% при поръчка над 20 бройки.

Описание

Учебно помагало – електронно издание 6.00 лв

Автор: Сергей Герджиков

Гражданско образование за 12. клас
Сергей Герджиков
Учебнио помагало

© Проф. Сергей Герджиков, автор на текста
© Арам Агопян, автор на графичния дизайн
© Арам Агопян, автор на корицата
© ЛОКРАТ ЕООД
ISBN 978-619-7532-05-0
Формат: 70/100/16
Обем: 84  страници
www.locrat.net

locratpress@gmail.com

Това е учебно помагало по Гражданско образование.

Тук ще запишете вашите мнения и решения, изследвания и открития от последното си пътуване в света на гражданина.

Помагалото е създадено по учебната програма на МОН по гражданско обра­зование за XII клас. То е продължение на нашия учебник за XI клас. Тук отново ще решавате казуси и ще проучвате закони. Основен текст ще бъде Консти­туцията на Република България. Ще четете и други важни закони.

Учебната програма по гражданско образование за ХІІ клас се основава на Все­общата декларация за правата на човека, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, Европейската референтна рамка за ключови компетентности, Конституцията на Република България.

Какво ще учите и тренирате?

Ÿ Ще решавате граждански казуси.

Ÿ Ще четете закони, за да намирате правилните решения.

Ÿ Ще дискутирате по двойки, на горещи столове, на кръгли маси и свободно.

Ÿ Ще правите изследвания – индивидуално и в екипи.

Ÿ Ще играете ролеви игри.

Учебният предмет гражданско образование в ХІІ клас поставя акцент върху: – гражданите, властта и държавата; – гражданите и икономиката; – Бълга­рия, света и глобалните проблеми. Курсът се гради с интерактивни техники на преподаване (учене с ориентация, изследване и опит, с решаване на казуси и дискусия, с разработване на проекти).

Свободният и отговорен гражданин:

Ÿ може да взема отговорни решения за себе си и за другите;

Ÿ познава и отстоява своите права, свободи и отговорности;

Ÿ има осъзнати отношения с държавата и обществото;

Ÿ е активен и мотивиран за позитивна промяна.

Какво ще постигнете?

Ще развиете умения за: решаване на граждански казуси, изследователско тър­сене, ориентация в данни и новини, правилно аргументиране и дискусия, кон­структивно общуване и управление на проекти.

На добър час!

Авторът

 

 


Поръчки и доставки.

263

Вижте преглед в PDF

Получавате търговска отстъпка от 30% при поръчка над 20 бройки.

Преглед

1


Поръчки и доставки.

Съдържание


Поръчки и доставки.